โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 617101321 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2561
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ในการยกระดับสังคมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม และการออกแบบการบริการที่มีมูลค่าสูง
        2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013921 Concepts and Theories in Progressive Society
 แนวคิด และทฤษฎี สังคมพิพัฒนาการ
3 (3-0-6)
1013922 Research Methodology in Social Progressive Model
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเชิงพิพัฒนาการ
3 (3-0-6)
1013923 Progressive Society Design
 การออกแบบสังคมเชิงพิพัฒนาการ
3 (3-0-6)
1013924 Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (3-0-6)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013925 Social Discourses
 วาทกรรมสังคม
3 (3-0-6)
1013926 Social Issues in Multidisciplinary Perspectives
 ประเด็นทางสังคมในมุมมองเชิงพหุวิทยาการ
3 (3-0-6)
1013927 Seminar on Specific Issues
 สัมมนาประเด็นเฉพาะ
3 (3-0-6)
1013928 Social Media Paradigm
 กระบวนทัศน์สื่อสังคม
3 (3-0-6)
1013929 Creative Society
 สังคมสร้างสรรค์
3 (3-0-6)

 3 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013930 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH