โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 617101311 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2561
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ในการยกระดับสังคมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม และการออกแบบการบริการที่มีมูลค่าสูง
        2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013931 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-0)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH