โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 607200122 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (แบบ 2.2)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางตจวิทยาทางคลินิกและความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านตจวิทยาคลินิก (Clinical Dermatologic Research) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือวิจัยตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dermatologic Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านตจวิทยาคลินิก หรือตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศ
        2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยทเอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
        3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางโรคผิวหนังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
        5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
        6. เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ทักษะที่เน้นความเข้าใจในหลากหลายชาติพันธุ์ การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร การรู้จัก เข้าใจในการใช้ข้อมูลและสื่อ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ชีวิต

 1 Foundation Course หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001703 Dermatologic Clinic 1
 คลินิกตจวิทยา 1
1 (0-3-1)
2001705 Dermatologic Case Seminar
 สัมมนาปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา
1 (1-0-2)
2001706 Dermatologic Research Journal Seminar
 สัมมนาวารสารทางวิจัยตจวิทยา
1 (1-0-2)
2001709 Microscopic Dermatology
 ตจวิทยาจุลภาพ
1 (0-3-1)
2001718 Cosmetic Science and Cosmetic Dermatology
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเวชศาสตร์ผิวพรรณ
2 (0-6-2)
2001719 Cosmetic Dermatology Clinic
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง
2 (0-6-2)
2001731 General Clinical Dermatology 1
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
3 (3-0-6)
2001732 General Clinical Dermatology 2
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
3 (3-0-6)
2001733 Anti Aging Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)
2001734 Dermatologic Clinic 2
 คลินิกตจวิทยา 2
1 (0-3-1)
2002714 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
2 (1-3-3)

 2 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001801 Dermatologic Clinic 3
 คลินิกตจวิทยา 3
1 (0-3-1)
2001802 Dermatologic Clinic 4
 คลินิกตจวิทยา 4
1 (0-3-1)
2001901 Applied Epidemiology and Bioethics
 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
1 (1-0-2)
2001902 Seminar in Advanced Dermatologic Research
 สัมมนาการวิจัยตจวิทยาขั้นสูง
1 (1-0-2)
2001903 Advanced Anti-Aging Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1 (1-0-2)

 3 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001700 Cosmetics Surgery
 ศัลยกรรมเสริมสวย
1 (1-0-2)
2001713 Special Topic for Dermatologist
 หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับแพทย์ผิวหนัง
1 (1-0-2)
2001714 Workshop and Hand on for Dermatologist
 ปฎิบัติการพิเศษสำหรับแพทย์ผิวหนัง
1 (0-3-1)
2002712 Sport and Exercise
 กีฬาและการออกกำลังกาย
1 (1-0-2)

 4 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001920 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH