โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 607140322 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 2.2)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะทางในเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งค้นคว้า พัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหาร มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ คิดวิเคราะห์ บูรณาการ และริเริ่มงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเชิงลึก มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสากล
        2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม
        4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
 สถิติขั้นสูงและการวางแผนการทดลองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
1402901 Research and Development in Food Science and Technology
 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (3-0-6)
1403981 Seminar 1
 สัมมนา 1
1 (0-3-1)
1403982 Seminar 2
 สัมมนา 2
1 (0-3-1)
1403983 Seminar 3
 สัมมนา 3
1 (0-3-1)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1 กลุ่ม 1 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402720 Food Additives
 วัตถุเจือปนอาหาร
3 (3-0-6)
1402732 Chemistry of Food Macronutrients
 เคมีของสารอาหารหลัก
3 (2-3-5)
1402813 Advanced Food Analytical Techniques
 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals
 อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
3 (3-0-6)
1402815 Applied Food Proteins Chemistry
 เคมีประยุกต์ของโปรตีนอาหาร
3 (2-3-5)
1402894 Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่ม 2 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402741 Principles in Food Science and Technology
 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4 (4-0-8)
1404755 Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials
 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ
3 (2-3-5)
1404759 Novel Food Processing Technologies
 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
3 (3-0-6)
1404760 Shelf Life Prediction of Food Products
 การทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
1404761 Innovations in Food Packaging
 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
1404892 Selected Topics in Food Processing and Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
2 (2-0-4)

 2.3 กลุ่ม 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกันคุณภาพ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403795 Advanced Food Product Innovation
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
1406751 Sensory Evaluation for Food Product Development
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
1406752 Experimental Design in Food Product Development
 การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
1406768 Ingredient in Food Product Design and Development
 ส่วนผสมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
1406769 Quality Control Design in Food Industry
 การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
1406770 Consumer Trends and Technology
 แนวโน้มผู้บริโภคและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1406863 Supply Chain and Logistics Management for Agro-Industry
 การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
2 (2-0-4)
1406892 Selected Topics in Food Product Development
 หัวข้อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2 (2-0-4)

 2.4 กลุ่ม 4 ความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402713 Advanced Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
1402714 Food Toxicology
 พิษวิทยาอาหาร
3 (3-0-6)
1402764 Food Microbiological Risk Assessment
 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5)
1402812 Molecular Toxicology
 อณูพิษวิทยา
2 (2-0-4)
1402896 Selected Topics in Food Safety
 หัวข้อเฉพาะทางความปลอดภัยอาหาร
2 (2-0-4)

 2.5 กลุ่ม 5 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402762 Food Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-5)
1403714 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3 (3-0-6)
1403716 Food Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร
3 (2-3-5)
1403718 Food Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมักอาหาร
3 (2-3-5)
1403892 Selected Topics in Food Biotechnology
 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
2 (2-0-4)

 3 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403994 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH