โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 607140312 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 1.2)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะทางในเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งค้นคว้า พัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหาร มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ คิดวิเคราะห์ บูรณาการ และริเริ่มงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเชิงลึก มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสากล
        2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม
        4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403992 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
72 (0-216-72)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403984 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1403985 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)
1403986 Seminar 3
 สัมมนา 3
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH