โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 607120321 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังคม
        2. มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        3. มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 Foundation Course หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203910 Integrated Business Strategy
 กลยุทธ์ธุรกิจแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
1203911 Advanced Research Methodology in Business
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1 Required Course กลุ่มวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203912 Philosophy and Advanced Theory in Business
 ปรัชญาและทฤษฎีทางธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)
1203913 Seminar in Business Administration
 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2 Elective Course กลุ่มวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203914 Special Topics in Human Resource Management and Organizational Behavior
 หัวข้อพิเศษการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
1203915 Special Topics in International Business
 หัวข้อพิเศษธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1203917 Special Topics in Marketing Management
 หัวข้อพิเศษการจัดการด้านการตลาด
3 (3-0-6)
1203920 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 หัวข้อพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)

 3 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203981 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)

 4 Seminar Course หมวดวิชาสัมมนา หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203902 Seminar Dissertation 1
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
0 (1-3-3)
1203903 Seminar Dissertation 2
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
0 (1-3-3)
1203904 Seminar Dissertation 3
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
0 (1-3-3)
1203905 Seminar Dissertation 4
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4
0 (1-3-3)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH