โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 607120311 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังคม
        2. มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        3. มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203900 Advanced Research Methodology in Business
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
0 (3-0-6)
1203901 Seminar in Business Administration
 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
0 (3-0-6)
1203902 Seminar Dissertation 1
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
0 (1-3-3)
1203903 Seminar Dissertation 2
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
0 (1-3-3)
1203904 Seminar Dissertation 3
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
0 (1-3-3)
1203905 Seminar Dissertation 4
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4
0 (1-3-3)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH