โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607111111 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงที่สามารถสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ อันเป็นสหวิทยาการระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ ที่สามารถค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด
        2. เพื่อพัฒนางานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111991 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111911 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
0 (0-3-1)
1111912 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
0 (0-3-1)
1111913 Seminar in Computational Science 3
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 3
0 (0-3-1)
1111914 Seminar in Computational Science 4
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 4
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH