โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607110822 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบ 2.2)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        สร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีทั้งองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ และการประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. 1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้อย่างอิสระ
        2. 2) เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาเป็นวัสดุนวัตกรรมใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108999 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108761 Research Methodology and Ethics
 ระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัย
3 (3-0-6)
1108762 Development of Innovative Materials
 การพัฒนาวัสดุนวัตกรรม
2 (2-0-4)
1108763 Advanced Materials
 วัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
1108764 Properties and Testing of Materials
 สมบัติและวิธีการทดสอบวัสดุ
3 (2-3-5)
1108765 Materials Characterization
 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 (3-3-7)

 3 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108771 Eco-materials
 วัสดุรักษ์โลก
3 (3-0-6)
1108772 Trends in Materials Innovation
 แนวโน้มด้านนวัตกรรมวัสดุ
3 (3-0-6)
1108773 Nanomaterials
 วัสดุนาโน
3 (3-0-6)
1108774 Materials for Energy Storage
 วัสดุสำหรับกักเก็บพลังงาน
3 (3-0-6)
1108775 Emerging Construction Materials
 วัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่
3 (3-0-6)
1108776 Biomedical Materials
 วัสดุทางการแพทย์
3 (3-0-6)

 4 Seminar Coourse หมวดวิชาสัมมนา หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108985 Seminar in Materials Innovation 1
 สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 1
0 (0-3-1)
1108986 Seminar in Materials Innovation 2
 สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH