โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607110812 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบ 1.2)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        สร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีทั้งองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ และการประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. 1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้อย่างอิสระ
        2. 2) เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาเป็นวัสดุนวัตกรรมใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108998 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
72 (0-216-72)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108985 Seminar in Materials Innovation 1
 สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 1
0 (0-3-1)
1108986 Seminar in Materials Innovation 2
 สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH