โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607110511 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงลึกและสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและศาสตร์อื่น ๆ เน้นการสร้างองค์ความรู้และการใช้ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพด้านจุลินทรีย์และพืชในประเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับสากล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและมีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
        2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์
        3. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105995 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105981  Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1105982 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH