โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607110221 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเชียวชาญทางด้านเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ทางด้านเคมีไปบูรณาการเพื่อสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ รวมถึงเคมีวิเคราะห์ ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและนำไปใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการทำวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านเคมีประยุกต์ ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้
        2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเรียนรู้ทางด้านเคมีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
        3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเคมีและการประยุกต์
        4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
        5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับนานาชาติ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102702 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-6)
1102986 Doctoral Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 1
           E2: 1102784   สัมมนาระดับปริญญาโท 1  ( Master Seminar 1 )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)
1102987 Doctoral Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 2
           E2: 1102882   สัมมนาระดับปริญญาโท 2  ( Master Seminar 2 )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)
1102988 Doctoral Seminar 3
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 3
1 (0-3-1)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102721 Drug Discovery Based on Natural Products
 การค้นหาตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102722 Bioassay Methods
 วิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
3 (2-3-5)
1102723 Natural Products in Nutraceuticals, Cosmeceuticals and Agrochemicals
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัช เวชสำอางและเคมีเกษตร
3 (3-0-6)
1102724 Structural Characterization of Organic Compounds
 การพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์
3 (3-0-6)
1102725 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102726 Chemistry of Dyes
 เคมีของสีย้อม
3 (2-3-5)
1102727 Enzyme Catalysis in Organic Synthesis
 ปฏิกิริยาของเอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
3 (2-3-5)
1102728 Structural Design of Polymers
 การออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102729 Polymer Applications
 การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102730 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102736 Analysis and Characterization of Polymers
 การวิเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
3 (2-3-5)
1102737 Property Improvement in Polymers
 การปรับปรุงคุณสมบัติในพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102738 Electrochemical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า
3 (3-0-6)
1102739 Chromatography
 โครมาโทกราฟี
3 (2-3-5)
1102740 Advanced Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102741 Green Chemistry
 เคมีสีเขียว
3 (3-0-6)
1102742 Advanced Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102743 Agricultural and Environmental Chemical Analysis
 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1102744 Analytical Techniques for Pharmaceutical and Medical Sciences
 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (3-0-6)
1102745 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
1102746 Advanced Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102747 Bioinorganic Chemistry
 เคมีชีวอนินทรีย์
3 (3-0-6)
1102748 Selected Topics in Applied Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-6)

 3 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102995 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-9)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH