โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607110212 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 1.2)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเชียวชาญทางด้านเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ทางด้านเคมีไปบูรณาการเพื่อสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ รวมถึงเคมีวิเคราะห์ ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและนำไปใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการทำวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านเคมีประยุกต์ ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้
        2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเรียนรู้ทางด้านเคมีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
        3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเคมีและการประยุกต์
        4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
        5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับนานาชาติ

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102994 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
72 (0-216-72)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102701 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
0 (3-0-6)
1102981 Doctoral Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 1
0 (0-3-1)
1102982 Doctoral Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 2
0 (0-3-1)
1102983 Doctoral Seminar 3
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 3
0 (0-3-1)
1102984 Doctoral Seminar 4
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 4
0 (0-3-1)
1102985 Doctoral Seminar 5
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 5
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH