โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 607110012 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบ 1.2 )
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและบริหารจัดการความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกเฉพาะด้านทางงานวิจัยและผลิตงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
        2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ/หรือสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตอบสนองต่อความต้องการในระดับสากล
        3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ เคารพกติกาของสังคม มีจิตสำนึกและมุ่งทำประโยชน์ต่อสังคม

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100992 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
72 (0-216-72)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100981 Seminar 1
 สัมมนา 1
           E2: 1100781   สัมมนา 1  ( Seminar 1 )   0 (0-3-1)  
0 (0-3-1)
1100982 Seminar 2
 สัมมนา 2
           E2: 1100782   สัมมนา 2  ( Seminar 2 )   0 (0-3-1)  
0 (0-3-1)
1100983 Seminar 3
 สัมมนา 3
0 (0-3-1)
1100984 Seminar 4
 สัมมนา 4
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH