โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 607100621 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูงในวิชาชีพ ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักบริหารการศึกษาในองค์กรการศึกษานานาชาติที่มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายและวางแผน นักวิจัยนักวิชาการที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษโดยให้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีความรู้และเข้าใจประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นฐานของการเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา โครงการและหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรแก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้านการศึกษาระบบนานาชาติ หรือธุรกิจด้านการสอนภาษาอังกฤษให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศได้
        3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อให้สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูงในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
        4. เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ประชากรไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
        5. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน บริหารจัดการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006901 Theory and Research in English Usage
 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006902 Dissertation and Research Paper Writing
 การเขียนดุษฎีนิพนธ์และบทความวิจัย
3 (3-0-6)
1006918 Theory and Research in Second Language Education
 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
1006919 English Language Program Management and Policy
 การจัดการหลักสูตรและนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006920 Research Methodology in English for Professional Development
 วิธีวิทยาการวิจัยในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1006921 Current Trends and Innovations in English Language Research
 แนวโน้มและนวัตกรรมการวิจัยในสาขาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006906 Corpus Linguistics
 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
3 (3-0-6)
1006931 Policy and Planning in English Language Education
 นโยบายและการวางแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006932 English as a Lingua Franca in Professional Contexts
 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในการสื่อสารในบริบทวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1006933 English Language Program Evaluation
 การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006934 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1006935 Globalization and English Language Program Management and Policy
 โลกาภิวัฒน์กับนโยบายและการจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006936 Seminar in English Language Program Management and Policy
 สัมมนาการจัดการหลักสูตรและนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 3 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH