โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 597170111 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานหลังจบการศึกษา
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้และทักษะการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
        2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
        3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 1 Dissertation หมวดวิชาดุษฏีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701911 Seminar in Advanced Cosmetic Science 1
 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 1
0 (1-0-2)
1701912 Seminar in Advanced Cosmetic Science 2
 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 2
0 (1-0-2)
1701913 Seminar in Advanced Cosmetic Science 3
 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 3
0 (1-0-2)
1701914 Advance statistic for research
 สถิติเพื่อการวิจัย ขั้นสูง
0 (2-0-4)
1701915 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
0 (2-0-4)
1701916 Selected Topics in Cosmetic Science
 หัวข้อคัดเลือกด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
0 (1-0-2)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH