โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 557150111 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2555
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาค อาเซียนตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนา ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        2. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความเข้าใจ และความสามารถในการพัฒนาองค์ประกอบซึ่งเป็นมูลค่าหลักในนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
        3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ การพัฒนาแอพพลิเคชันประยุกต์
        4. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1 Major Required Courses หมวดวิชาบังคับ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501901 Research in Computer Engineering
 งานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0 (3-0-6)
1501902 Special Project Study
 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องพิเศษ
0 (3-0-6)

 2 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501930 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-0)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH