โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 557110721 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2555
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้หลาหลายสาขาร่วมกันหรือสหสาขาวิชาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานวิจัย โดยใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสนับสนุนการวางรากฐานงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management: NREM) ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกันให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาคร่วมกัน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
        2. มีสามารถประมวลความรู้ในทางทฤษฏี แนวคิด พัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายและประเด็นที่ศึกษา
        3. มีหลักจริยธรรมและยืดมั่นตามหลักการพัฒนาอย่างยืน ทั้งต่อประเทศของตนเองและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 1 Major Required Courses หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107705 Dynamics of Natural Resources and Environmental Systems
 พลวัตของระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1107740 Regulations, Policy and Planning for Natural Resources and the Environment
 กฎระเบียบ นโยบาย และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1107741 Environmental and Socio-economic Impact Assessment and Risk Management
 การประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
1107904 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
1107906 Special Topic
 หัวข้อพิเศษ
1 (1-0-2)
1107907 Proposal Dissertation
 โครงร่างดุษฎีนิพนธ์
1 (1-0-2)

 2 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107915 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH