โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 557110711 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2555
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้หลาหลายสาขาร่วมกันหรือสหสาขาวิชาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานวิจัย โดยใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสนับสนุนการวางรากฐานงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management: NREM) ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกันให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาคร่วมกัน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
        2. มีสามารถประมวลความรู้ในทางทฤษฏี แนวคิด พัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายและประเด็นที่ศึกษา
        3. มีหลักจริยธรรมและยืดมั่นตามหลักการพัฒนาอย่างยืน ทั้งต่อประเทศของตนเองและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107914 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH