โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 655200303 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003701 Anti-Aging and Regenerative Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2 (2-0-4)
2003703 Application in Anti-Aging Science
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านการชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003705 Occupational and Environmental Effect to the Human Body
 ผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
2003721 Hormone and Application in Anti Aging Science
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003722 Knowledge of Basic and Emergency Medicine for Health Practitioner
 หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นและฉุกเฉินด้านสุขภาพ
1 (1-0-2)
2003724 Basic Knowledge of Medicine for health Practitioner
 ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์และการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ปฏิบัติการด้านสุขภาพ
1 (1-0-2)
2003726 Integration in Anti-Aging and Regenerative Science
 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
1 (0-3-1)
2003732 Aging and Hormone Physiology
 สรีรวิทยาฮอร์โมนกับผู้สูงวัย
1 (1-0-2)
2003733 Biostatistics for Research
 ชีวสถิติเพื่อการวิจัย
1 (1-0-2)
2003734 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
1 (1-0-2)
2003735 Anti-aging Nutrition
 โภชนวิทยาชะลอวัย
2 (2-0-4)
2003736 LifeStyle Optimization
 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อความสมดุล
1 (1-0-2)
2003737 Essential Body System in Aging 1
 ระบบสรีรวิทยาในผู้สูงวัย 1
1 (1-0-2)
2003738 Common illness in Elderly and Prevention
 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน
1 (1-0-2)
2003739 LAB-Integrative Anti-aging and Regenerative Science 1
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
1 (0-3-1)
2003740 Aesthetic Dermatology for Health Practitioner
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามผิวหนังและความชราของผิวหนัง
1 (1-0-2)
2003741 Anti-Aging Sport Medicine and Exercise
 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003742 Music Therapy in Anti Aging Medicine
 ดนตรีบำบัดเพื่อการชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003743 Metamedicine
 การแพทย์ผสมผสาน
1 (1-0-2)
2003744 Essential Body System in Aging 2
 ระบบสรีรวิทยาในผู้สูงวัย 2
1 (1-0-2)
2003745 Neuroscience of Aging
 ประสาทวิทยาศาสตร์ในผู้สูงวัย
1 (1-0-2)
2003747 Thesis Seminar in Anti-aging Science
 สัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)
2003808 Nutraceutical Supplementationin Anti-aging and Regenerative Health
 การใช้โภชนบำบัดเสริมอาหารเพื่อชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
1 (1-0-2)
2003812 Journal Update and Special Topics in Anti-Aging
 วารสารทันยุคและสัมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)
2003813 LAB-Practical Health Optimization and Anti-Aging Counselling
 การบริบาลเพื่อสุขภาพชะลอวัย
1 (0-3-1)

 2 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702735 Cosmetic Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
1 (1-0-2)
1704707 Business Management in Creative Cosmetics and Innovation
 การจัดการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-6)
1811707 Health Business Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
2 (2-0-4)
2003719 Special Topic for Anti-Aging Scientist
 หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003746 Special Seminar or Conference Workshop in Thailand and Abroad
 ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาพิเศษในและนอกประเทศ
1 (0-3-1)
2003807 Anti-aging Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชะลอวัย
2 (2-0-4)

 3 หมวดค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003803 Independent Study
 การค้นคว้าโดยอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH