โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 605200303 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ความรู้ด้านการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Clinical Anti-Aging and Regenerative Science Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์(Medical Science) หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Anti-Aging and Regenerative Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ
        2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
        3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
        5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002710 Nutrition
 โภชนวิทยา
3 (2-3-5)
2002714 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
2 (1-3-3)
2002721 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
1 (1-0-2)
2002722 Integrative Medicine
 เวชศาสตร์บูรณาการ
1 (1-0-2)
2003701 Anti-Aging and Regenerative Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2 (2-0-4)
2003703 Application in Anti-Aging Science
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านการชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003704 Basic Knowledge of Physiology of the Hormones
 พื้นฐานทางสรีรวิทยาฮอร์โมน
2 (2-0-4)
2003706 Prevention and Counseling for Aging Population
 แนวทางการป้องกันและให้คำแนะนำในโรคที่พบบ่อยในคนชรา
2 (2-0-4)
2003707 Laboratory in Anti-Aging and Regenerative Science Clinic 1
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
2 (0-6-2)
2003708 Laboratory in Anti-Aging and Regenerative Science Clinic 2
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
2 (0-6-2)
2003709 Basic Knowledge of Aesthetic Dermatology and Aging Skin Care
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามผิวหนังและความชราของผิวหนัง
2 (2-0-4)
2003710 Supplementation in Anti-Aging and Regenerative Science
 อาหารเสริมในวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2 (2-0-4)
2003714 Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Science
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
1 (0-3-1)
2003721 Hormone and Application in Anti Aging Science
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2003722 Knowledge of Basic and Emergency Medicine for Health Practitioner
 หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นและฉุกเฉินด้านสุขภาพ
1 (1-0-2)
2003724 Basic Knowledge of Medicine for health Practitioner
 ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์และการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ปฏิบัติการด้านสุขภาพ
1 (1-0-2)
2003726 Integration in Anti-Aging and Regenerative Science
 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
1 (0-3-1)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002712 Sport and Exercise
 กีฬาและการออกกำลังกาย
1 (1-0-2)
2002723 Life Style Medicine
 เวชศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
1 (1-0-2)
2003705 Occupational and Environmental Effect to the Human Body
 ผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
2003718 Workshop and Hand on for Anti-Aging Scientist
 ปฏิบัติการพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)
2003719 Special Topic for Anti-Aging Scientist
 หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)

 3 Independent Study หมวดค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003803 Independent Study
 การค้นคว้าโดยอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH