โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
 สำนักวิชา : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : 605160103 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กฎหมายในเชิงลึก มีทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และรากฐานของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พร้อมทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพแห่งพฤติการณ์แต่ละกรณี
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายและชี้ประเด็นปัญหาทางกฎหมายพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
        3. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงพื้นที่ทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
        4. มีทักษะในการการเขียนผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้
        5. ตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย

 1 Major Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602710 Advanced Criminal Law
 กฎหมายอาญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602738 Advanced Public Law
 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602838 Advanced Civil Law
 กฎหมายแพ่งขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602839 Advanced International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2 Major Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602713 Business Crime
 อาชญากรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1602714 International Criminal Law
 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602716 Advaned Forensic Science and Criminology
 นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602717 Advanced Criminal Procedural Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
           E2: 1602715   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง  ( Advanced Criminal Procedure )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602725 Comparative Commercial Law
 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1602731 Advanced Administrative Law
 กฎหมายปกครองขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602734 Public Economic Law
 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1602736 Advanced Public Finance Law
 กฎหมายการคลังขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602746 Advanced Business and Organizations Law
 กฎหมายธุรกิจและองค์กรธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602801 Legal Philosophy
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
1602806 Law on Regional Organizations
 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
3 (3-0-6)
1602812 Advanced Constitution and Political Institution Law
 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602821 Advanced Labor Law
 กฎหมายแรงงานขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602823 International Carriage Law
 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602831 Advanced Taxation Law
 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602834 Advanced Law on Evidence
 กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602836 Advanced Civil Procedural Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602844 International Trade Law
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602845 Telecommunication Law
 กฎหมายโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
1602846 Law on Environmental and Natural Resources Management
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1602847 Law on Border Management
 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
3 (3-0-6)
1602848 Advanced Consumer Protection Law
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602849 Law on Border Economy and Trade
 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
1602850 Air Law
 กฎหมายอากาศ
3 (3-0-6)
1602851 Space Law
 กฎหมายอวกาศ
3 (3-0-6)
1602852 Information Technology Law
 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1602853 Advanced Human Rights Law
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602854 ASEAN Law
 กฎหมายอาเซียน
           E2: 1602842   ระบบกฎหมายของอาเซียน  ( Legal Systems in ASEAN )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602855 Law on International Treaty
 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
3 (3-0-6)
1602856 Advanced Intellectual Property Law
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602857 Comparative Bankruptcy and Rehabilitation Law
 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1602858 Advanced Law on Risk Management and Insurance
 กฎหมายว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602892 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-6)

 4 Non-credit Course รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602701 English Comprehension for Legal Research
 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
1602702 Legal Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
1602703 Field study for Legal Research
 การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
รายวิชา 1601100 มีรายวิชาที่นำมาเทียบได้คือ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 1601101 และ 1602101
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH