โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 605120903 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไป
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการ การวิเคราะห์ธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
        2. สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์กับแผนงาน การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
        3. มีความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
        4. มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
        5. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 Foundation Course (Non-credit Course) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตและยกเว้นการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ดังกล่าวหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209730 Principle Concepts of Business and Logistics Management
 แนวคิดการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
0 (3-0-6)

 2 Core Course หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209731 Logistics and Supply Chain Analytics
 การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1209732 Inventory and Distribution Management
 การจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
1209733 Sourcing and Procurement Management
 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ
3 (3-0-6)
1209734 International Business and Digital Marketing Management
 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
1209740 International Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209735 Analytical Research Methods in Business and Logistics Management
 การวิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
1209736 Quantitative Models for Logistics Management
 แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
1209737 Cross Border Trade and International Transport Management
 การจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1209738 Sustainable Logistics and Supply Chain Synchronization
 การเชื่อมโยงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
1209739 Regional Study and Manufacturing Systems in Supply Chain Context
 ภูมิภาคศึกษาและระบบการผลิตในโซ่อุปทาน
0 (0-3-1)
1209831 Seminar in Logistics and Supply Chain Strategies
 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
0 (0-3-1)

 4 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4.1 กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209711 International Business Economic and Logistics Law
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
1209800 ASEAN Logistics Integration Management
 การบูรณาการการจัดการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน
3 (3-0-6)
1209832 Special Topics in International Logistics and Supply Chain Management
 หัวข้อพิเศษในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 4.2 กลุ่มการวิเคราะห์และออกแบบโซ่อุปทาน หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209741 Technology and Information System for Logistics and Supply Chain Management
 เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1209821 Production Control and Logistics Management
 การควบคุมการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
1209827 Business Project Feasibility Analysis and Design
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการออกแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
1209828 Efficiency Improvement and Lean Management in Supply Chain
 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลีนในโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1209829 Leadership, Change and Innovation in Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นผู้นำด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1209830 Special Topic in Business Analytics for Logistics and Supply Chain Management
 หัวข้อพิเศษในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)

 5 Independent Study หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209810 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH