โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 605120303 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจร่วมกับแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และบริบทของพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เชื่อมโยงความรู้ และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจบนโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์การในแง่ต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานองค์การ
        2. มีทักษะการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
        3. มีแนวความคิดและพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้มีความคิดสร้างสรร และผู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารธุรกิจ
        4. มีทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเน้นความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน และเลือกใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
        5. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยการตลาด และสามารถนำต่อยอดผลงานวิจัยในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 Foundation Course (Non-credit Course) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตและยกเว้นการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ดังกล่าวหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201711 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
0 (3-0-6)
1203703 Fundamental and Theory of Management
 หลักการและทฤษฎีการจัดการ
0 (3-0-6)

 2 Core Course หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202701 Economic Analysis for Global Business Management
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการจัดการธุรกิจโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
1203707 Financial and Accounting Management
 การจัดการการเงินและการบัญชี
3 (3-0-6)
1203721 Marketing Management
 การจัดการทางการตลาด
3 (3-0-6)
1203742 Process of Management
 กระบวนการการจัดการ
3 (3-0-6)
1203856 Innovation and Operations Management
 นวัตกรรมและการจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)

 3 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203702 Business Research
 วิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203752 Quantitative Analysis for Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ
3 (3-0-6)
1203810 Strategic Management in Digital Transformation
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
1203839 Innovative Entrepreneurship and Business Ventures
 การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการลงทุนธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203857 Regional Study
 ภูมิภาคศึกษา
0 (0-3-1)

 4 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 4.1 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203773 Digital Business Models
 รูปแบบธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1203821 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1203825 Investment Planning
 การวางแผนการลงทุน
3 (3-0-6)
1203827 Integrated Marketing Communication and Brand Management in Digital Age
 การบูรณาการสื่อสารทางการตลาดและการบริหารตราสินค้ายุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
1203838 Business Negotiation
 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
           E1: 1203833   การเจรจาต่อรอง  ( Negotiation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 4.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203864 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
1203865 Doing Business in the GMS Emerging Market
 การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
1203866 International Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิกติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 4.3 กลุ่มวิชาเฉพาะพิเศษ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203867 Sustainable Social Enterprise
 กิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
1203868 Special Topics in Business Management
 หัวข้อพิเศษในการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
1205806 Risk Management in Tourism Industry
 การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1205808 Creative Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
1205811 Hospitality Management
 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)

 5 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 3

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203807 Independent Study
 การศึกษาโดยอิสระ
3 (0-9-3)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH