โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 595170203 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีทักษะการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ด้านเครื่องสำอาง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
        2. มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
        3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702718 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
1 (1-0-2)
1702719 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
2 (1-2-3)
1702724 Advanced Cosmetic Science for Skin
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผิวหนัง
8 (7-3-15)
1702725 Advanced Cosmetic Science for Color and Make-up
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับสีและการตกแต่ง
7 (6-3-13)
1702726 Advanced Cosmetic Science for Hair and Nail
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผมและเล็บ
7 (6-3-13)
1702727 Advanced Aromatic Science
 สุคนธศาสตร์ขั้นสูง
6 (5-3-11)

 2 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 5

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702895 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
5 (0-15-5)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH