โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Graduate
 สำนักวิชา : School of Health Science
 หลักสูตร : 575180413 : Master of Science Program in Public Health Plan B (Health Management)
 ปีอ้างอิง : 2557
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุข มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางด้านการสาธารณสุข และบูรณการศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการสาธารณสุข
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ตลอดจนสามารถการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
        3. สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย ด้านการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อน ได้อย่างเป็นระบบ
        4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
        5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐานสากล

 1 Non-Credit Courses หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้าง และสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804710 New Concepts of Public Health
 แนวคิดทางสาธารณสุขยุคใหม่
3 (3-0-6)

 2 Major Required Courses หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804702 Epidemiology and Disease Control
 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
1804711 Research Methodology and Biostatistics in Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติทางสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804712 Health Services Organization and Management
 การบริหารจัดการการบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
1804713 New Concepts of Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
3 (3-0-6)
1804714 Occupational Health, Safety and Environment Management
 การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses in Health Management กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเอกการจัดการสุขภาพ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804704 Strategic Management for Health System
 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ
3 (3-0-6)
1804720 Health Situations, Trends and Determinants
 สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนดสุขภาพ
3 (3-0-6)
1804721 Computerization for Health Information Management
 การจัดการข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1804807 Public Health Administration and Policy
 การบริหารงานสาธารณสุขและนโยบาย
3 (3-0-6)
1804823 Public Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-6)

 3 Major Elective Courses n health management หมวดวิชาเลือกเอกการจัดการสุขภาพ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804705 Behavioral Science and Health Education
 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
3 (3-0-6)
1804806 Health Manpower Management and Development
 การจัดการกำลังคนทางสุขภาพและการพัฒนา
3 (3-0-6)
1804808 Community Nutrition
 โภชนศาสตร์ชุมชน
3 (3-0-6)
1804819 Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804822 Health and Human Rights
 สุขภาพและสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
1804824 Race, Ethnicity and Health
 เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสุขภาพ
3 (3-0-6)
1804825 Holistic Health Care and Service
 สุขภาพองค์รวมและการบริการ
3 (3-0-6)

 4 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH