โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
 สำนักวิชา : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : 555160103 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2555
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายเฉพาะด้าน มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและการค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. สามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
        2. นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
        3. มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกฎหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายในเชิงลึก และสามารถนำองค์ความรู้กฎหมายมาใช้ในภาคปฏิบัติ

 1 Major Required Courses หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602710 Advanced Criminal Law
 กฎหมายอาญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602738 Advanced Public Law
 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602838 Advanced Civil Law
 กฎหมายแพ่งขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602839 Advanced International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2 Major Elective Courses หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602713 Business Crime
 อาชญากรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1602714 International Criminal Law
 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602715 Advanced Criminal Procedure
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
           E2: 1602717   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง  ( Advanced Criminal Procedure Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602716 Advaned Forensic Science and Criminology
 นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602720 Advanced Business Law
 กฎหมายธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602721 Law on Business Organizations
 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-6)
1602723 Law on Intellectual Property
 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
1602725 Comparative Commercial Law
 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1602731 Advanced Administrative Law
 กฎหมายปกครองขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602732 Advanced Electoral and Parliamentary Law
 กฎหมายการเลือกตั้งและรัฐสภาขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602733 Law on Administrative Structure
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครอง
3 (3-0-6)
1602734 Public Economic Law
 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1602735 Law on Public Services
 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
3 (3-0-6)
1602736 Advanced Public Finance Law
 กฎหมายการคลังขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602801 Legal Philosophy
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
1602802 Comparative Law and Major Legal Systems of The World
 กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก
3 (3-0-6)
1602805 Human Rights Law
 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
1602806 Law on Regional Organizations
 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
3 (3-0-6)
1602809 Alternative Dispute Resolution
 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
3 (3-0-6)
1602811 Juvenile and Family Justice
 กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
3 (3-0-6)
1602812 Advanced Constitution and Political Institution Law
 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602820 Comparative Bankruptcy Law
 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1602821 Advanced Labor Law
 กฎหมายแรงงานขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602823 International Carriage Law
 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602825 Law on Investment in Natural Resources
 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1602827 Economic Analysis of Law
 การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1602828 Advanced Insurance Law
 กฎหมายการประกันภัยขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602829 International Contract and Negotiation
 สัญญาระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
1602830 International Economic Law
 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602831 Advance Tax Law
 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602834 Advanced Law on Evidence
 กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602836 Advanced Civil Procedural Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602840 Law on Environmental Management
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1602841 Advaned Law on Real Estate
 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1602842 Legal Systems in ASEAN
 ระบบกฎหมายของอาเซียน
           E2: 1602807   ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน  ( Legal Systems in ASEAN )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1602854   กฎหมายอาเซียน  ( ASEAN Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602843 Air and Space Law
 กฎหมายอากาศและอวกาศ
3 (3-0-6)
1602844 International Trade Law
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1602845 Telecommunication Law
 กฎหมายโทรคมนาคม
3 (3-0-6)

 3 Independent Study หมวดการค้นคว้าโดยอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602892 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
6 (0-18-6)

 4 Foundation Courses หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602701 English Comprehension for Legal Research
 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
1602702 Legal Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
รายวิชา 1601100 มีรายวิชาที่นำมาเทียบได้คือ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 1601101 และ 1602101
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH