โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 655200301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003728 Thesis Seminar in Anti-aging Science
 สัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
0 (0-3-1)
2003729 Journal Update and Special Topics in Anti-Aging Sciences
 วารสารทันยุคและสัมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
0 (0-3-1)
2003730 Biostatistics for Research
 ชีวสถิติเพื่อการวิจัย
0 (1-0-2)
2003731 Research Methodology and Statistics
 ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย
0 (1-0-2)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH