โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 655200202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002717 Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
0 (0-3-1)
2002724 Integration in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 บูรณาการวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
0 (0-3-1)

 2 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002701 Anti-Aging and Regenerative Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2 (2-0-4)
2002703 Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
 การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
1 (1-0-2)
2002712 Sport and Exercise
 กีฬาและการออกกำลังกาย
1 (1-0-2)
2002721 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
1 (1-0-2)
2002722 Integrative Medicine
 เวชศาสตร์บูรณาการ
1 (1-0-2)
2002723 Life Style Medicine
 เวชศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
1 (1-0-2)
2002725 Hormone and Application in Anti Aging Medicine
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2002728 Hormone
 ฮอร์โมน
1 (1-0-2)
2002729 Geriatric Medicine
 โรคทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความชรา
1 (1-0-2)
2002730 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
1 (0-3-1)
2002731 Physiology in Elderly 1
 สรีรวิทยาผู้สูงวัย 1
1 (1-0-2)
2002732 Physiology in Elderly 2
 สรีรวิทยาผู้สูงวัย 2
1 (1-0-2)
2002733 Neuropathophysiology in elderly
 ประสาทพยาธิสรีรวิทยาผู้สูงอายุ
1 (1-0-2)
2002734 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
1 (0-3-1)
2002735 Anti-Aging Nutrition
 โภชนาการชะลอวัย
2 (2-0-4)
2002736 Environment, Occupational Disorder and Toxicology
 โรคที่เกิดจากการทำงาน สิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา
1 (1-0-2)
2002737 Cosmetic Dermatology and Aging Skin
 ศาสตร์เกี่ยวกับความงามผิวหนังและภาวะความชราของผิวหนัง
1 (1-0-2)
2002738 Applied Statistics for Medical Research
 สถิติประยุกต์สำหรับวิจัยทางการแพทย์
1 (1-0-2)
2002739 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
1 (1-0-2)

 3 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702735 Cosmetic Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
1 (1-0-2)
1704707 Business Management in Creative Cosmetics and Innovation
 การจัดการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-6)
1811707 Health Business Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
2 (2-0-4)
2002740 Special Topic for Anti Aging Physician
 หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2002741 Workshop, Special Seminar and Special Lecture in Thailand and in Abroad for Anti Aging Medicine
 ประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายสัมมนาพิเศษทั้งในและนอกประเทศสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)
2002742 Workshop and Hand on for Anti Aging Physician
 ปฏิบัติการพิเศษสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)

 4 หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH