โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 655200102 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 2
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001700 Cosmetics Surgery
 ศัลยกรรมเสริมสวย
1 (1-0-2)
2001703 Dermatologic Clinic 1
 คลินิกตจวิทยา 1
1 (0-3-1)
2001707 Anti-Aging Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2001709 Microscopic Dermatology
 ตจวิทยาจุลภาพ
1 (0-3-1)
2001727 Applied Statistics and Research Methodology for Dermatologic Research
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานวิจัยด้านตจวิทยา
2 (1-3-3)
2001731 General Clinical Dermatology 1
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
3 (3-0-6)
2001732 General Clinical Dermatology 2
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
3 (3-0-6)
2001733 Anti Aging Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (0-3-1)
2001734 Dermatologic Clinic 2
 คลินิกตจวิทยา 2
1 (0-3-1)
2001735 Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases
 โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสและงานอาชีพ
1 (1-0-2)
2001736 Dermatologic Case Seminar
 สัมมนาปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา
1 (0-3-1)
2001737 Dermatologic Research Journal Seminar
 สัมมนาวารสารทางวิจัยตจวิทยา
1 (0-3-1)
2001738 Cosmetic Science and Cosmetic Dermatology 1
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเวชศาสตร์ผิวพรรณ 1
1 (0-3-1)
2001739 Cosmetic Dermatology Clinic 1
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง 1
1 (0-3-1)
2001801 Dermatologic Clinic 3
 คลินิกตจวิทยา 3
1 (0-3-1)
2001802 Dermatologic Clinic 4
 คลินิกตจวิทยา 4
1 (0-3-1)

 2 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702735 Cosmetic Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
1 (1-0-2)
1704707 Business Management in Creative Cosmetics and Innovation
 การจัดการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-6)
1811707 Health Business Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
2 (2-0-4)
2001713 Special Topic for Dermatologist
 หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับแพทย์ผิวหนัง
1 (1-0-2)
2001714 Workshop and Hand on for Dermatologist
 ปฎิบัติการพิเศษสำหรับแพทย์ผิวหนัง
1 (0-3-1)
2001728 Cosmetic Science and Cosmetic Dermatology 2
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเวชศาสตร์ผิวพรรณ 2
1 (0-3-1)
2001729 Cosmetic Dermatology Clinic 2
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง 2
1 (0-3-1)
2001807 Workshop, special seminar and special lecture in Thailand and Foreign countries
 ประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายสัมมนาพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1 (0-3-1)
2001808 Dermatological and Research Practice in Thailand or Foreign countries
 ปฏิบัติการเพิ่มทักษะทางคลินิกและวิจัยสำหรับแพทย์ผิวหนังในประเทศ หรือต่างประเทศ
1 (0-3-1)
2002712 Sport and Exercise
 กีฬาและการออกกำลังกาย
1 (1-0-2)
2003807 Anti-aging Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชะลอวัย
2 (2-0-4)

 3 หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001806 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH