โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 655200101 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001716 Seminar in Dermatology
 สัมมนาวิชาการตจวิทยา
0 (0-3-1)
2001717 Journal Seminar in Dermatology
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านตจวิทยา
0 (0-3-1)
2001724 Applied Statistics and Research Methodology for Dermatologic Research
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานวิจัยด้านตจวิทยา
0 (1-3-3)
2001725 Cosmetic Dermatology Clinic
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง
0 (0-3-1)
2001726 Anti Aging Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
0 (0-3-1)
2003806 Anti-aging entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชะลอวัย
0 (2-0-4)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH