โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 655100603 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมถึงทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
        2. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบัณฑิตโดยบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้อย่างสร้างสรรค์
        3. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มและมีคุณธรรมจริยธรรม

 1 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006712 Advanced Academic English Literacy
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง
3 (3-0-6)
1006713 Second Language Acquisition
 การรับภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
1006723 English for Professional Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
3 (3-0-6)
1006724 Innovation in English for Professional Development
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1006725 Research Methodology in English for Professional Development
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1 English Language Teaching (ELT) กลุ่มรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006708 Principles of English Language Teaching
 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006716 Materials Design and Development for English Language Teaching
 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006717 English Language Assessment and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006719 Teaching English Language and Culture
 การสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1006720 Teaching English for Specific Purposes
 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
1006721 Directed Studies in English Language Teaching
 การศึกษาประเด็นเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006726 Course Design and Development for English Language Teaching
 การออกแบบและพัฒนารายวิชาสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006727 Instructional Design for Online Course
 การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์
3 (3-0-6)
1006728 English as a Medium of Instruction
 ภาษาอังกฤษในฐานะสื่อกลางการเรียนการสอน
3 (3-0-6)

 2.2 English for Professional Communication กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006729 Socio-cultural Linguistics for Professional Development
 ภาษาศาสตร์สังคมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1006733 Multimedia Application for Professional Communication
 การใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
3 (3-0-6)
1006734 Global Englishes
 นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
1006735 Language and Culture in the Workplace
 ภาษาและวัฒนธรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
1006738 Directed Studies in Professional English
 การศึกษาประเด็นเฉพาะทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006739 Discourse and Pragmatics for Professional Communication
 วาทกรรมและวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
3 (3-0-6)
1006740 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1006741 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
1006742 English for Negotiation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)

 3 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH