โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 655100601 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ก1
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาขึ้น บนพื้นฐานแนวคิดจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) เน้นกระบวนการทางปัญญา เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง และมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน รวมถึงแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Inquiry-based education (การเรียนรู้แบบสืบเสาะ) ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากการตั้งคำถามและแก้ไขปัญหา โดยการนำเอาประสบการณ์ หรือสิ่งที่พบเห็นมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง อันเป็นรากฐาน สำคัญในการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการจัด การศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ช่วยพัฒนากำลังคนขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอีกด้วย การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงภาคการศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นนวัตกรรม การสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนคิดและทำได้ด้วยตนเอง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลิกผัน ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงมุ่ง ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางภาษา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษา เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งในส่วนที่เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ กลางในการสอน รวมถึงวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเชิงวิชาการ การสื่อสารอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมถึงทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
        2. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบัณฑิตโดยบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้อย่างสร้างสรรค์
        3. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มและมีคุณธรรมจริยธรรม

 1 หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยของภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Research Methodology in English for Professional Development) รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1 (Seminar in English for Professional Development 1) และรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 2 (Seminar in English for Professional Development 2) โดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006722 Research Methodology in English for Professional Development
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
0 (0-3-1)
1006791 Seminar in English for Professional Development 1
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1
0 (0-3-1)
1006792 Seminar in English for Professional Development 2
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH