โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 645170401 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แผน ก1
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นหลักสูตรใหม่ในประเทศที่เน้นการให้ความรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางการเสริมสร้าง ฝึกฝน และพัฒนาทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน (Constructivist Theory) โดยจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ (Cognitive Constructivism) และการสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social Constructivism) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ จึงมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการสรรสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัยที่มีศักยภาพ มีความรู้และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการ และนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Required Course (Non-credit) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704701 Selected Topic in Creative Cosmetics and Innovation
 หัวข้อคัดเลือกทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0 (0-3-1)
1704702 Research Methodology for Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
0 (1-2-3)
1704703 Creative Cosmetics and Innovation
 เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH