โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 645170201 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสูตรตำรับ และการควบคุมการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลป์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านการผลิตเครื่องสำอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งศักยภาพของประเทศไทยยังเอื้อต่อการเติบโตของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านมาตรฐานภาคการผลิตในระดับสูง คุณค่าของวัตถุดิบที่สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงความเป็นจุดศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นการเตรียมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หลักสูตรนี้นำทฤษฎีการสร้างความรู้ของผู้เรียน คือ คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) มาเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) จึงถูกนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน เผชิญกับสถานการณ์จริง ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการสนับสนุนของผู้สอนและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทั้งด้านการพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางและนวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยตนเองและสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์อื่นๆ
        2. มีศักยภาพด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในเชิงธุรกิจ
        3. มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและจริยธรรมการวิจัย
        4. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702709 Seminar
 สัมมนา
0 (0-3-1)
1702728 Cosmetic Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
0 (1-0-2)
1702736 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
0 (2-0-4)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH