โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 645111101 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        วิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูลเป็นสหวิทยาการที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านการคำนวณ อาทิ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพยากรณ์ สร้างรูปแบบและแบบแผนที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านที่ต้องการประยุกต์ใช้ เช่น การเกษตร ธุรกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูลมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการคิด (cognitive) และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จากศาสตร์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นแบบจำลองหรือรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในเชิงวิจัยด้านวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีทัศนะคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และทำงานในสังคมที่หลากหลาย มีความสามารถในการพัฒนาแบบจำลองโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111891 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1111892 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH