โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 625180403 : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        จากกรอบแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเน้นการสร้างสุขภาพที่ดี และการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ กอปรกับนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ของเอเชีย การเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการติดต่อกับประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการเปิดเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และอำเภอเชียงของ ซึ่งในพื้นที่บริบทชายแดนก็จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรและการเข้ามาขายแรงงานจากประชาชนประเทศเพื่อนบ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นด้านการจัดการสุขภาพชายแดนมากขึ้น ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติและนานาชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน สามารถจัดการสุขภาพข้ามแดนและข้ามวัฒนธรรมในบริบทที่ซับซ้อน และการวางแผน การจัดการและการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย รวมถึงมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และองค์กรทางสาธารณสุขได้ รวมถึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนานาชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรได้
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้และทักษะในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนตามมาตรฐานสากล และทำงานเป็นทีมร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ กล้าแสดงออกทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยหรือริเริ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการสาธารณสุข หรือใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ

 1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้าง และสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804731 New Paradigm of Public Health
 กระบวนทัศน์ใหม่ของการสาธารณสุข
0 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 27
 2.1 กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804734 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-4)
1804735 Applied Biostatistics
 ชีวสถิติประยุกต์
3 (2-2-5)
1804736 Business Administration and Health Marketing
 การบริหารธุรกิจและการตลาดด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804737 Applied Epidemiology for Infectious and Emerging Diseases
 ระบาดวิทยาประยุกต์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
3 (3-0-6)
1804738 Administration for Health System Development and Health Policy
 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
3 (3-0-6)
1804739 Sustainable Inclusive Development for Community Health System
 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสำหรับระบบสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
1804740 Global Health and Border Health
 สุขภาพโลกและสุขภาพชายแดน
3 (2-2-5)
1804741 Environmental and Health Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2 (1-2-3)
1804818 Public Health Field Training
 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
6 (0-24-6)

 3 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804742 Seminar in Public Health Research
 สัมมนาวิจัยสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804743 Applied Epidemiology for Non-infectious Diseases
 ระบาดวิทยาประยุกต์สำหรับโรคไร้เชื้อ
3 (3-0-6)
1804744 Application of Health Promotion for Quality of Life
 การประยุกต์ใช้การส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
1804745 Ethnic Minority, Migrant Workers, and Vulnerable Populations Health
 สุขภาพชนชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเปราะบาง
3 (3-0-6)

 4 หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH