โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Graduate
 สำนักวิชา : School of Agro-industry
 หลักสูตร : 625140703 : Master of Science Program in Postharvest Technology and Innovation Plan B
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407700 Agricultural Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเกษตร
3 (3-0-6)
1407738 Postharvest Biology of Plant
 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช
3 (2-3-5)
1407749 Seminar 1
 สัมมนา 1
1 (0-3-1)
1407752 Farm and Industrial Visit
 ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
1 (0-3-1)
1407753 Postharvest Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
1407755 Internship
 ฝึกปฏิบัติงาน
5 (0-40-5)
1407847 Seminar 2
 สัมมนา 2
1 (0-3-1)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 13
 2.1 กลุ่ม 1 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1405744 Quality and Food Safety Management in Agro-Industry
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3 (3-0-6)
1407731 Advanced Instruments for Postharvest Quality Determination
 เครื่องมือชั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
1407732 Postharvest Engineering
 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
1407733 Postharvest Management of Cereal Grains, Legumes and Oilseeds
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืช พืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน
3 (2-3-5)
1407734 Postharvest Diseases
 โรคหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
1407735 Selected Topics in Postharvest Technology and Innovation
 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
1 (1-0-2)
1407744 Postharvest Management of Fruits and Vegetables
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และผัก
3 (2-3-5)
1407746 Postharvest Management of Ornamental Crops
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-5)
1407754 Non-destructive Evaluation for Agricultural Crops
 การประเมินผลิตผลเกษตรแบบไม่ทำลาย
3 (2-3-5)
1407848 Postharvest Pest Management
 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
3 (3-0-6)
1408703 Packaging Innovation
 นวัตกรรมการบรรจุ
3 (2-3-5)
1408704 Packaging for Transport and Distribution
 การบรรจุเพื่อการขนส่งและกระจายสินค้า
3 (2-3-5)
1409701 Agricultural Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตร
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals
 อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
3 (3-0-6)
1403746 Food Processing Innovation
 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
1406770 Consumer Trends and Technology
 แนวโน้มผู้บริโภคและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่ม 3 เทคโนโลยีการเกษตร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407701 Principle of Horticulture
 หลักการพืชสวน
3 (3-0-6)
1407702 Agricultural and Environmental Science
 วิทยาศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1407703 Principle of Floriculture
 หลักการไม้ดอก
3 (3-0-6)
1407704 Crop Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่ม 4 การจัดการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202701 Economic Analysis for Global Business Management
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการจัดการธุรกิจโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
1203707 Financial and Accounting Management
 การจัดการการเงินและการบัญชี
3 (3-0-6)
1203721 Marketing Management
 การจัดการทางการตลาด
3 (3-0-6)
1209731 Logistics and Supply Chain Analytics
 การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1209732 Inventory and Distribution Management
 การจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
3 (3-0-6)

 3 Independent Study หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407896 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH