โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : นวัตกรรมสังคม
 หลักสูตร : 605230122 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรร่วมกับ Hiroshima University)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ ในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในหลักวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการวางแผน การบริหารทรัพยากร การพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติและคุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนาในท้องถิ่นของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนากระแสหลักของโลก แนวนโยบายของรัฐและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในมิติด้านการพัฒนา การจัดการทรัพยากร การจัดการความขัดแย้งและปฏิบัติการของการสนับสนุนนโยบายและการระดมทุนระหว่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติรวมทั้งมีทัศนคติในเรื่องการเป็นประชากรของภูมิภาค
        2. เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณและสร้างผลงานวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1 วิชาบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301702 Human Security and Governance
 ความมั่นคงของมนุษย์และธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
2301703 Peace and Conflict Studies: Theories and Practices
 สันติศึกษาและความขัดแย้งศึกษา: ทฤษฎีและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
2301704 Research Methodologyin International Development
 ระเบียบวิจัยทางการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาบังคับ Hiroshima University ให้เลือกเรียน 3 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.1 วิชาเลือก Hiroshima University หน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 Thesis Hiroshima University หมวดวิทยานิพนธ์ Hiroshima University ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี Hiroshima University หน่วยกิตต่ำสุด : 8

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH