โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : นวัตกรรมสังคม
 หลักสูตร : 605230102 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก 2
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ ในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในหลักวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการวางแผน การบริหารทรัพยากร การพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติและคุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนาในท้องถิ่นของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนากระแสหลักของโลก แนวนโยบายของรัฐและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในมิติด้านการพัฒนา การจัดการทรัพยากร การจัดการความขัดแย้งและปฏิบัติการของการสนับสนุนนโยบายและการระดมทุนระหว่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติรวมทั้งมีทัศนคติในเรื่องการเป็นประชากรของภูมิภาค
        2. เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณและสร้างผลงานวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301701 International Development: Rethinking
 การพัฒนาระหว่างประเทศ: การคิดทบทวน
3 (3-0-6)
2301702 Human Security and Governance
 ความมั่นคงของมนุษย์และธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
2301703 Peace and Conflict Studies: Theories and Practices
 สันติศึกษาและความขัดแย้งศึกษา: ทฤษฎีและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
2301704 Research Methodologyin International Development
 ระเบียบวิจัยทางการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301705 Development Policy: Practice and Advocacy
 นโยบายการพัฒนา: ปฏิบัติการและการผลักดันนโยบาย
3 (3-0-6)
2301706 Regional Cooperation and Cross-Border Mobility
 ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดน
3 (3-0-6)
2301707 International Security in the New Era
 ความมั่นคงระหว่างประเทศยุคใหม่
3 (3-0-6)
2301708 Civil Society and Transboundary Resources Management
 ประชาสังคมและการจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน
3 (3-0-6)
2301709 Development Project Management
 การบริหารโครงการด้านการพัฒนา
3 (3-0-6)
2301710 Capital Mobilization for Development: Investment, Aid, and Debt Management
 การระดมทุนเพื่อการพัฒนา: การลงทุน ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการหนี้สิน
3 (3-0-6)
2301711 Community Resilience and Inclusive Growth
 ความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวของชุมชนและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
2301712 Human Rights and Development
  สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2301713 Gender and Development
 เพศสภาวะกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2301714 Historiography
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (3-0-6)
2301721 Special Topic in International Development
 หัวข้อพิเศษในการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH