โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : 605160101 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กฎหมายในเชิงลึก มีทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และรากฐานของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พร้อมทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพแห่งพฤติการณ์แต่ละกรณี
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายและชี้ประเด็นปัญหาทางกฎหมายพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
        3. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงพื้นที่ทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
        4. มีทักษะในการการเขียนผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้
        5. ตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
39 (0-177-39)

 2 Non-credit Course รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602701 English Comprehension for Legal Research
 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
1602702 Legal Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
1602703 Field study for Legal Research
 การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
รายวิชา 1601100 มีรายวิชาที่นำมาเทียบได้คือ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 1601101 และ 1602101
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH