โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 605140301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารได้
        3. ผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Non-credit Course รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403796 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (1-0-2)
1403896 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (1-0-2)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH