โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Graduate
 สำนักวิชา : School of Information Technology
 หลักสูตร : 605130301 : Master of Science Program in Information Technology Plan A 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value–Based Economy) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลักในการสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนในยุคเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล (Digital Economy and Digital Society) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีความสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถยกระดับและแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตัล โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านทฤษฎีพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติและการใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียน การสอนประกอบการบรรยายโดยใช้สื่อประสม การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากปัญหา และการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และรองรับการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและผนวกกับร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสากลประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีมาตรฐานระดับสากล ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ปรับใช้กับบริบทและแนวทางของความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
        2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน
        3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ากับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล
        4. มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถ ในการศึกษาค้นคว้า และ/หรือ วิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
        5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาวะความเป็นผู้นำ
        6. มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Non-credit Course รายวิชาไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303710 Information Technology Research Methodology
 กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 (3-0-6)
1303724 Seminar in Information Technology
 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 (0-2-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH