โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 605120901 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไป
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการ การวิเคราะห์ธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
        2. สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์กับแผนงาน การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
        3. มีความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
        4. มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
        5. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 Foundation Course (Non-credit Course) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตและยกเว้นการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ดังกล่าวหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209730 Principle Concepts of Business and Logistics Management
 แนวคิดการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
0 (3-0-6)

 2 Thesis หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 39

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209812 Thesis
 วิทยานิพนธ์
39 (0-177-39)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH