โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 605120301 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจร่วมกับแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และบริบทของพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เชื่อมโยงความรู้ และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจบนโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์การในแง่ต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานองค์การ
        2. มีทักษะการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
        3. มีแนวความคิดและพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้มีความคิดสร้างสรร และผู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารธุรกิจ
        4. มีทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเน้นความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน และเลือกใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
        5. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยการตลาด และสามารถนำต่อยอดผลงานวิจัยในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 Foundation Courses (Non-credit Course) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตและยกเว้นการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ดังกล่าวหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201711 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
0 (3-0-6)
1203703 Fundamental and Theory of Management
 หลักการและทฤษฎีการจัดการ
0 (3-0-6)

 2 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH