โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 605110501 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        สร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแบบบูรณาการเพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นด้านจุลินทรีย์และพืชที่สอดคล้องกับความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในเขตภูมิภาคเหนือตอนบนได้อย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
        2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สมารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้สร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
        3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Seminar Course หมวดวิชาสัมมนา หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105780 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1105781 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH