โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 605110202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 2
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงเพื่อเป็นผู้นำในการต่อยอดนวัตกรรมทางด้านเคมีและการประยุกต์เชิงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และเคมีวิเคราะห์ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะขั้นสูงทางด้านเคมีและการประยุกต์
        2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการทำงานวิจัยทางด้านเคมีที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้
        3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้
        4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการความเป็นผู้นำทางด้านเคมีและการประยุกต์ที่กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
        5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
18 (0-54-0)

 2 Required Courses หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102702 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-6)
1102703 Advanced Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
4 (3-3-7)
1102784 Master Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาโท 1
           E2: 1102986   สัมมนาระดับปริญญาเอก 1  ( Doctoral Seminar 1 )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)
1102882 Master Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาโท 2
           E2: 1102987   สัมมนาระดับปริญญาเอก 2  ( Doctoral Seminar 2 )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)

 3 Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102721 Drug Discovery Based on Natural Products
 การค้นหาตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102722 Bioassay Methods
 วิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
3 (2-3-5)
1102723 Natural Products in Nutraceuticals, Cosmeceuticals and Agrochemicals
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัช เวชสำอางและเคมีเกษตร
3 (3-0-6)
1102724 Structural Characterization of Organic Compounds
 การพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์
3 (3-0-6)
1102725 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102726 Chemistry of Dyes
 เคมีของสีย้อม
3 (2-3-5)
1102727 Enzyme Catalysis in Organic Synthesis
 ปฏิกิริยาของเอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
3 (2-3-5)
1102728 Structural Design of Polymers
 การออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102729 Polymer Applications
 การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102736 Analysis and Characterization of Polymers
 การวิเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
3 (2-3-5)
1102737 Property Improvement in Polymers
 การปรับปรุงคุณสมบัติในพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102738 Electrochemical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า
3 (3-0-6)
1102739 Chromatography
 โครมาโทกราฟี
3 (2-3-5)
1102740 Advanced Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102741 Green Chemistry
 เคมีสีเขียว
3 (3-0-6)
1102742 Advanced Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102743 Agricultural and Environmental Chemical Analysis
 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1102744 Analytical Techniques for Pharmaceutical and Medical Sciences
 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (3-0-6)
1102745 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
1102746 Advanced Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102747 Bioinorganic Chemistry
 เคมีชีวอนินทรีย์
3 (3-0-6)
1102748 Selected Topics in Applied Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-6)
1102749 Polymers in Controlled Delivery Systems
 พอลิเมอร์ในระบบนำส่งแบบควบคุม
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH