โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 605110201 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงเพื่อเป็นผู้นำในการต่อยอดนวัตกรรมทางด้านเคมีและการประยุกต์เชิงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และเคมีวิเคราะห์ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะขั้นสูงทางด้านเคมีและการประยุกต์
        2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการทำงานวิจัยทางด้านเคมีที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้
        3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้
        4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการความเป็นผู้นำทางด้านเคมีและการประยุกต์ที่กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
        5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Non-credit Course หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102701 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
0 (3-0-6)
1102782 Master Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาโท 1
0 (0-3-1)
1102881 Master Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาโท 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH