โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 605110002 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 2
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งในด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ/หรือสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
        2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สมารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพไปใช้สร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
        3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100701 Molecular Biology and Omics
 อณูชีววิทยาและโอมิกส์
3 (3-0-6)
1100702 Advanced Methonds in Biological Science
 วิธีการขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (2-3-5)
1100703 Research Methodology in Biological Science
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
1100704 Research Innovation and Professional Ethics
 วิจัยนวัตกรรมและจรรยาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1100781 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1100782 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100705 Advanced Plant Pathology
 โรคพืชขั้นสูง
3 (3-0-6)
1100706 Area-Based Ecology and Biodiversity
 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่
3 (3-0-6)
1100707 Cereal Science
 วิทยาศาสตร์ด้านธัญพืช
3 (3-0-6)
1100708 DNA Markers and Applications
 เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์
3 (3-0-6)
1100709 Eukaryotic Microbiology
 จุลชีววิทยาของยูคาริโอต
3 (3-0-6)
1100710 Economic Impact Insects
 แมลงสำคัญด้านเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1100711 Fungal Diversity and Applications
 ความหลากหลายของเชื้อราและการประยุกต์
3 (3-0-6)
1100712 Human-Gut Microbe Interactions
 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
3 (3-0-6)
1100713 Integrated Pests Management
 การจัดการศัตรูพืช
3 (3-0-6)
1100714 Genome-Editing Technology
 เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม
3 (3-0-6)
1100715 Microbial Products and Innovations
 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
1100716 Molecular Evolution and Phylogenetics
 วงศ์วานวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
1100717 Mushroom Technology
 เทคโนโลยีด้านเห็ด
3 (3-0-6)
1100718 Plant Root-Microbe Interactions
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรากพืชกับจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
1100719 Research Trends in Biological Science
 ทิศทางวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
1100720 Microbial Evolution
 วิวัฒนาการของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
1102511 Drug Discovery Based on Natural Products
 การค้นหาตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102513 Natural Products in Nutraceuticals Cosmeceuticals and Agrochemicals
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัชเวชสำอางและเคมีเกษตร
3 (3-0-6)
1111730 Ecoinformatics
 สารสนเทศเชิงนิเวศ
3 (2-3-5)

 3 Thesis หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100793 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH