โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 605110001 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งในด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ/หรือสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
        2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สมารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพไปใช้สร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
        3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Seminar Course หมวดวิชาสัมมนา หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100781 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1100782 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH